31019
  ۱۳۹۰/۱۰/۲۳
پوریسم :
کوبیسم ماشینی لژه ، مختصر رابطه ای با نوعی از کوبیسم دارد که پوریسم (ناب گرایی) نامیده می شود و در حدود سال 1918 توسط شارل-ادوار ژانره (معروف به لوکوربوزیه) نقاش و معمار و آماده اوزانفان نقاش مطرح شد.
   
پوریسم :
شارل-ادوار ژانره (1887-1965)
آماده اوزانفان (1886-1966)
«کوبیسم ماشینی لژه ، مختصر رابطه ای با نوعی از کوبیسم دارد که پوریسم (ناب گرایی) نامیده می شود و در حدود سال 1918 توسط شارل-ادوار ژانره (معروف به لوکوربوزیه) نقاش و معمار و آماده اوزانفان نقاش مطرح شد. اوزانفان و ژانره در بیانیۀ پس از کوبیسم که در سال 1918 انتشار یافت ، به وضعیت آن روزی کوبیسم به عنوان هنری فروپاشیده و تبدیل شده به شکلی از تزیین ، حمله کردند. اینان در نقاشی خویش به دنبال سادگی هندسی ساختار عمودی-افقی ، حذف تزیینات اضافی والقای خاصیت موضوع مصور یا تخیلی می گشتند . در نظر ایشان ماشین به نماد کامل آن نوعی از نقاشی ناب و کار آمد تبدیل شد که در جستجویش بودند-همچنان که لوکوربوزیه در معماری کوچک و آغازینش نیز خانه را ئر درجۀ نخست «ماشینی برای زندگی» می دانست. اصول پوریستی در پردۀ طبیعت بی جان اثر اوزانفان و متعلق به سال 1920 ،و طبیعت بی جان اثر ژانره و متعلق به همان سال مجسم شده اند .»(آرناسن، 1389 ،ص210)
« در هر دو پرده ، اشیلی طبیعت بی جان به حالت متقابل نمایی نقاشی شده اند ،رنگ ها ملایمند و شکل ها طوری سه بعد نمایی شده اند که خاصیت حجم بر آمده را به تماشاگر به پاکیزگی ضد عفونی شدۀ یک ماشین خوب نگهداری شده و نو حرکت می کنند. ژانره در سراسر زندگی اش به نقاشی ادامه داد، ولی نطریه هایش فقط در عرصه معماری و با نام لوکوربوزیهتحقق یافتند. اوزانفان نظرات خویش را در مورد پوریسم در دو مجله انتشار داده بود. منحنی های قرینه و مکانیکی در امتداد شبکۀ راست خطی جهش ، از 1915 تا 1917 ، پیش از دیدار با ژانره ؛ و همراه با ژانره در روح نو از1920 تا 1925 . او بعد ها به نقاشی دیواری روی آورد.»(آرناسن، 1389،ص210)
 
©2017 HozehHonari. All Rights Reserved